معرفی آزمایشگاه پروتئین های نوترکیب

 این گروه در سال 1386 با تولید و بکارگیری ساختارهای ژنتیکی لازم برای تولید حیوان تراریخت آغاز به کارنمود. پس از آن فعالیت گروه با تولید ساختارهای ژنتیکی برای تولید پروتئین نوترکیب ادامه یافت و دانش تولید پروتئین نوترکیب در رده¬های سلولی پستانداران در این گروه تبیین گردید. در ادامه تولید پروتئین نوترکیب در باکتری¬ها نیز به به عنوان یک روش مقرون به صرفه شروع شده و گسترش یافت. همچنین تهیه ساختارهای ژنتیکی از جمله حامل¬های غیرویروسی جهت انتقال ژن¬ها به سلول¬های یوکاریوتی جهت دستکاری ژنوم و نیز تهیه ساختارهای لازم جهت اعتبارسنجی اهداف پیش بینی شده برای ریزRNAها از جمله سایر فعالیت¬های این گروه در طی 9 سال گذشته می باشد. از سال 1390 نیز با اضافه شدن همکاران متخصص در زمینه شیمی، ساخت نانوذرات مغناطیسی جهت استفاده در موارد مرتبط با طرح های در دست اجرا مانند خالص¬سازی پروتئین¬های نوترکیب به فعالیت¬های این گروه اضافه شده است. این فعالیت مقدمه¬ای بود بر شکل گیری یک کارگروه جدیدکه در زمینه نانوبیوتکنولوژی شروع به فعالیت کرده است. از سوی دیگر در سال 1392 فرآیند افزایش مقیاس تولید پروتئین نوترکیب جهت بررسی قابلیت رده¬های نوترکیب موجود برای کاربرد در صنعت آغاز گردید.
در حال حاضر علاوه بر موارد ذکر شده، تحقیق در زمینه مهندسی ژنوم، شناسایی و بررسی عملکرد microRNAها و LncRNAها و استفاده از روش¬های بیوانفورماتیک جهت انجام مهندسی بر روی پروتئین¬های تولید شده از جمله فعالیت¬های این گروه می¬باشد.