آزمایشگاه سلول های بنیادی

بخش سلولهای بنیادی در بال شمالی طبقه اول پژوهشکده زیست فناوری قرار دارد و شامل مجموعه اتاقهای کشت (انسانی، دانشجویی و ایزوله ) میباشد. همچنین اتاق دستکاری ژنتیکی و بخش میکروسکوپ در مجاورت هم و در این بخش قرار دارند. بیشترین تمرکز اعضاء بخش در زمینه تحقیقاتی با محوریت تمایز سلولهای بنیادی به رده های خاص سلولهای عصبی جهت کاربرد در بیماریهای عصبی، و مهندسی بافت عصب و غضروف و کاربرد آن در بیماریهای غضروفی و استخوانی می باشد. اعضاء گروه شامل متخصصین حوزه زیست شناسی تکوین، ژنتیک، مهندسی بافت ، نانوتکنولوژی، فیزیولوژی پزشکی و سایر رشته های مرتبط میباشند که همراه با دانشجویان مقاطع تحصیلی مختلف در گروه مشغول فعالیت می باشند.
همکاری با اساتید: بخش سلولهای بنیادی آمادگی ارائه و اجرای طرحهای تحقیقاتی مشترک با اعضا هیئت علمی سایر مراکز را در قالب طرحهای تحقیقاتی مشترک و پایان نامه های دانشجویی دارد. طرحهای تحقیقاتی با محوریت علوم اعصاب، استخوان، غضروف و سلولهای سرطانی در اولویت میباشند.

مقاطع تحصیلی و رشته های تحصیلی مورد پذیرش :
در بخش سلولهای بنیادی در مقاطع کارشناسی ارشد ، دکتری و پسادکتری جهت انجام پایان نامه دانشجو پذیرش میشود
رشته های مورد پذیرش شامل رشته های علوم پزشکی، زیست شناسی، ژنتیک، دامپزشکی، علوم پایه پزشکی و رشته های مهندسی که پایان نامه مرتبط با علوم زیستی دارند می باشد.