آزمایشگاه نانوفناوری

 

اولویت های پژوهشی در این گروه عبارتند از : ساخت انواع نانوذرات مغناطیسی و غیر مغناطیسی عامل دار شده توسط بیومارکر های بیولوژیکی ومارکرهای سنتتیک جهت شناسایی انواع سلول های سرطانی، بنیادی، جنسی و غیره. این گونه سیستم های اختصاصی در شناسایی، ردیابی و جداسازی انواع اهداف بیولوژیک بکار می¬روند. یکی از متداول ترین کاربردهای این گونه ذرات در حوزه دارو رسانی هدفمند و تصویربرداری زیستی است

اولویت های پژوهشی در این گروه عبارتند از :

ساخت انواع نانوذرات مغناطیسی و غیر مغناطیسی عامل دار شده توسط بیومارکر های بیولوژیکی ومارکرهای سنتتیک جهت شناسایی انواع سلول های سرطانی، بنیادی، جنسی و غیره.  این گونه سیستم های اختصاصی در شناسایی، ردیابی و جداسازی انواع اهداف بیولوژیک بکار می­روند. یکی از متداول ترین کاربردهای این گونه ذرات در حوزه دارو رسانی هدفمند و تصویربرداری زیستی است.

.