تاریخچه

اين گروه در سال 1386 جهت توليد ساختارهاي ژنتيکي لازم براي توليد حيوان تراريخت آغاز به کار نمود. پس از آن فعاليت گروه با توليد ساختارهاي ژنتيکي براي توليد پروتئين­هاي نوترکيب ادامه پيدا کرد و در حال حاضر نيز دانش توليد پروتئين­هاي نوترکيب در رده­هاي سلولي و باکتريايي در اين گروه تبيين شده است. همچنين تهيه ساختارهاي ژنتيکي پيشرفته، ساخت حاملهاي غير ويروسي جهت انتقال ژنها به سلول­هاي يوکاريوتي و مهندسي ژنوم از جمله ساير فعاليت­هاي اين گروه مي­باشند. از سال 1390 نيز ساخت نانوذرات جهت استفاده در موارد مرتبط با طرح­هاي در دست اجرا مانند خالص سازي پروتئين­هاي نوترکيب به فعاليت­هاي اين گروه اضافه شده است.

دستاوردهاي اصلي گذشته

 • 1380توليد و بهينه سازي توليد و خالص سازي پروتئين نوترکيب Tenecteplase در رده سلولي يوکاريوت

 • 1381ارتقاي مقياس توليد پروتئين نوترکيب Tenecteplase توسط رده سلولي جهت توليد در صنعت

 • توليد پروتئين توترکيب hIGF-1 و GM-CSF انساني در باکتري E.coli

 • توليد پروتئين نوترکيب هيالورونيداز انساني در رده سلولي يوکاريوت

 • ساخت و ارزيابي حامل از نوع حلقه کوچکDNA (DNA-Minicircle ) با بيان موقت و دائمي جهت بيان ژن هدف به صورت برون تن و درون تن

 • تولد اولين بزهاي تراريخت حاوي ژن t-PA (رتبه نخست خاورميانه) (طرح مشترک)

 • ساخت و ارزيابي حامل اختصاصي غير ويروسي جهت انتقال ژن هدف به جايگاه¬هاي اختصاصي در ژنوم

 • سنتز پليمر پلي اتيلن ايمين شانه اي به عنوان حامل در انتقال مولکولهاي نوکلئوتيدي به درون سلول در شرايط برون تني

 • تهيه و بهينه سازي نانوذرات مغناطيسي حاوي نيکل جهت خالص¬سازي پروتئين¬هاي نوترکيب

 • طراحي و ساخت ساختارهاي ژنتيکي لازم براي اعتبارسنجي اهداف پيش بيني شده براي ريزRNA ها

طرح هاي اصلي در دست اجرا

 1. توليد و خالص سازي پروتئين Reteplase نوترکيب، اينترلوکين 2 انساني نوترکيب و GDF9 انساني نوترکيب فعال در باکتري coli
 2. بررسي قابليت گونه هاي جديد پلي مرهاي کاتيونيک در دارورساني مولکولهاي اسيدهاي نوکلئيک
 3. اعتبار سنجي ريزRNAهاي مورد نظر جهت بررسي کنترل بيان ژن هدف
 4. توليد اندام انساني در بدن بزهاي تراريخت فاقد ارگان مشخص (طرح مشترک)
 5. دستيابي به روشهاي نوين دستکاري ژنوم
 6. سنتز هيبريدي از کوانتوم دات هاي فلزي/نانوذرات مغناطيسي عامل دار شده با آپتامرها براي تصويربرداري جمع آوري و آزادسازي دارو در سلولهاي سرطاني
چشم انداز گروه پروتئين نوترکيب پژوهشکده زيست فناوري رويان در افق 1400 هجري شمسي وصفت مطلوب مورد انتظار براي گروه جنين شناسي در سال 1400 هجري شمسي بايستي به گونه اي باشد که پژوهشگاه رويان:
 1. به راهکارهای توليد و تجاري سازي پروتئين­هاي نوترکيب جهت اهداف تحقيقاتي و درماني دست یابد.
 2. تکنولوژي ساخت نانوذرات مغناطيسي اصلاح شده جهت خالص سازي پروتئين هاي نوترکيب در مقياس انبوه را بومی سازی نماید.
 3. به فن آوري ساخت سامانه هاي دارو رساني نوکلئوتيدي دست يابد.
 4. نانوذرات هيبريدي مغناطيسي-کوانتوي را تولید نموده و آنها را براي اهداف دارورساني و مانيتورينگ رهايش دارو بکارگيري نماید.
 5. به فناوري هاي نوين دستکاري اختصاصي ژنوم جهت اهداف تحقيقاتي و درماني دست یابد.
 6. اندام­هاي انساني را در بدن بزهاي تراريخته فاقد ارگان مشخص توليد نماید. (طرح مشترک)